Verejné obstarávanie - výzva na predkladanie ponúk - Evaluácia programu kultúrneho a prírodného dedičstva

25.10.2017
Verejný obstarávateľ, ktorým je Úrad vlády SR vyhlásil výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku "Výzva na predkladanie ponúk - Evaluácia programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“ Finančného mechanizmu EHP 2009-2014"

Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle Úradu vlády SR / Informačný servis / Verejné obstarávania / Zákazky s nízkou hodnotou: http://www.vlada.gov.sk/zakazky-s-nizkou-hodnotou/