Základné dokumenty


Príručka pre prijímateľa a projektového partnera - verzia 2.0 (aktuálne platná verzia)

Príručka pre prijímateľa a projektového partnera - verzia 1.0

Príručka pre prijímateľa a projektového partnera - verzia 1.1 v znení Dodatku č. 1
Dokumenty vydané Úradom pre finančný mechanizmus v Bruseli Evaluácia programového obdobia 2004 - 2009