CBC01003 - Krátky prezentačný film a grafické spracovanie informačných materiálov


Projekt:OCHUTNÁVAJME
Názov verejného obstarávateľa:Regionálne združenie GEMERSKO
Víťazný uchádzač:Teapot s.r.o.,Pri Zvonici 29,821 04 Bratislava
Cena:17 891,00
Zmluva:http://zdruzeniegemersko.sk/dokumenty