ACC03072 - Nákup drevín a ich výsadba (výkopové práce)


Projekt:Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Gymnáziu Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským
Názov verejného obstarávateľa:Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Tompa Mihály Református Gimnázium
Víťazný uchádzač:Green-Oasis, spol. s r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Cena:5 995,00
Zmluva:http://tmrg.sk/?p=2546