Univerzita Komenského v Bratislave, prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie